Jobber du med elever/deltakere fra Afghanistan?

Visste du at befolkningen i Afghanistan snakker flere ulike språk, og at de to offisielle språkene i landet er pashto og dari? Og visste du at NAFO utvikler og formidler ressurser på pashto og dari som kan benyttes i møte med barn, elever og foresatte i barnehage og skole? Her finner du en oversikt.

Les mer hos NAFO

Lørenskog kommune vinner Bosettings- og integreringsprisen for 2021

Kommunen får prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Prisen er delt ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som blant annet trekker fram kommunens solide resultater fra introduksjonsprogrammet.

Les mer hos IMDi

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap

Språktjenester arrangerer etterutdanningskurs for tospråklige lærere som underviser nyankomne innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap i hele landet, på oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Les mer hos HKdir

YrkesKomp – opplæring og kompetanseheving innen yrkesfag

YrkesKomp er et samarbeidsprosjekt i Drammen kommune. Her får innvandrere med liten eller ingen formalkompetanse opplæring innen bygg- og anleggsfag, eller restaurant- og matfag.

Les mer hos IMDi

Omfang av negativ sosial kontroll

De fleste unge i Norge opplever stor grad av selvbestemmelse og at omfanget av negativ sosial kontroll er svært lite. Samtidig bekrefter ny forskning at noen grupper er mer utsatt. Dette kommer frem i en ny undersøkelse Proba har gjort for IMDi.

Les mer hos IMDi

Kartlegging og bosetting av evakuerte afghanere

Noen av de evakuerte afghanerne har flyttet til sin bosettingskommune i løpet av september, der deres bakgrunn og kompetanse vil bli kartlagt.De resterende afghanerne vil gjennomgå en kompetansekartlegging før bosetting, og fordeling til aktuelle kommuner vil begynne i oktober.

Les mer hos IMDi

EPALE på norsk!

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) er EU-kommisjonens satsing for å samle fagmiljøene for voksnes læring i Europa. Ambisjonen bak nettverksplattformen EPALE er å øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene, styrke fagmiljøene, og bidra til innovasjon og gode løsninger for livslang læring i Europa. EPALE er en digital plattform, men legger også til rette for fysiske møteplasser, slik som en stor årlig konferanse.  

Referat fra styremøte i IKVO, 1. og 2. september

Hovedsak på møtet var erfaringer med den nye integreringsloven. Referat fra møtet kan du lese her.

Bosetting av evakuerte afghanere er i gang

I tett samarbeid med landets kommuner jobber IMDi med å bosette de evakuerte afghanerne. 235  personer blir i disse dager tatt imot av 30 kommuner i hele landet. Mange av disse kommunene har sagt ja på svært kort varsel.

Les mer hos IMDi