Aktuelt fra Kunnskapsdepartementet

Syndiker innhold
Tema: Innvandring og integrering
Oppdatert: 12 min 56 sek siden

Jobber for lette på innreiserestriksjonene i Europa

fre 05. jun 2020 - 14:31
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har i dag deltatt på uformelt innenriksministermøte i EU. Tema for møtet var Covid-19 og Europas vei ut av indre grensekontroll og reiserestriksjoner mellom Schengen-landene.

Flere ofre for menneskehandel kan få oppholdstillatelse

fre 05. jun 2020 - 11:29
Justis- og beredskapsdepartementet endrer reglene slik at flere ofre for menneskehandel, som har avgitt forklaring for retten eller politiet, kan få opphold i Norge.

Koronasituasjonen: Ny hjemmel for innreiserestriksjoner

fre 29. Mai 2020 - 13:30
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår et nytt lovgrunnlag for å videreføre midlertidige innreisebegrensninger så lenge covid-19-pandemien gjør det nødvendig.

Flere kriminelle utlendinger kan utvises

fre 29. Mai 2020 - 13:24
Regjeringen har i dag sanksjonert endringer i utvisningsreglene. Fra 1. juni blir det større muligheter til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge.

456 millioner til flyktninger og nyankomne innvandrere

fre 29. Mai 2020 - 11:05
Koronakrisen har rammet flyktninger og nyankomne innvandrere hardt. Høy arbeidsledighet gjør det svært vanskelig for de med lav formell kompetanse og lite erfaring å komme i jobb. Regjeringen foreslår derfor en tiltakspakke på 456 millioner kroner for å gi dem mer hjelp og bedre kompetanse, slik at de kan ta del i arbeidsmarkedet så fort som mulig.

Prop. 124 L (2019–2020)

fre 29. Mai 2020 - 10:45
Proposisjonen inneholder forslag til midlertidige lov om innreiserestriksjoner for utenlandske borgere av hensyn til folkehelsen. Innreisereiserestriksjonene har til nå vært regulert i en forskrift (bortvisningsforskriften) med grunnlag i smittervernloven. Det foreslås nå et nytt hjemmelsgrunnlag for reguleringene gjennom en midlertidig særlov som er særskilt innrettet mot å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19.

Prop. 123 L (2019–2020)

fre 29. Mai 2020 - 10:45

Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

fre 29. Mai 2020 - 08:17
Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort.

Beredskapshjemmel ved økt asyltilstrømming

tor 28. Mai 2020 - 13:28
Regjeringen foreslår en egen beredskapshjemmel for å begrense store asylankomster. Forslaget innebærer at utlendinger som ikke er flyktninger etter Flyktningkonvensjonen, ikke skal få flyktningstatus i Norge.

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om innreiserestriksjoner

ons 27. Mai 2020 - 11:32
Hva betyr innreiserestriksjoner?

Koronasituasjonen: Mer fleksibel nemndbehandling i Utlendingsnemnda

tir 26. Mai 2020 - 14:48
Utlendingsnemndas nemndmøter skal kunne gjennomføres som fjernmøter, og møtene skal kunne ha mer skriftlig saksbehandling. Det er vedtatt i en midlertidig lovendring sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. De nye reglene trer i kraft straks.

Nordisk ministerråd og KD inviterer til webinar om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

tir 26. Mai 2020 - 10:12
Hvordan jobber de nordiske landene med å forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold? Hva kan vi lære fra hverandre? Det er temaene for webinaret som holdes 15. juni fra klokken 10.00 til 12.00.

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova vedtatt

man 25. Mai 2020 - 23:00
Stortinget har i dag etter forslag fra regjeringen vedtatt midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Anbefaler at etterlatte barn får egen talsperson

man 25. Mai 2020 - 10:00
Regjeringen mottok rapporten "Det var ikke bare ferie" fra ekspertgruppen som har sett på hvordan man kan forebygge og følge opp barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Barn og unge må få bedre informasjon om sine rettigheter, kompetansen i hjelpeapparatet må styrkes og etterlatte barn bør få en egen talsperson, er noen av anbefalingene.

"Det var ikke bare ferie"

man 25. Mai 2020 - 10:00
Ekspertgruppen har sett på hvordan man kan forebygge og følge opp barn og unge som etterlates i utlandet mot sin vilje. Ekspertgruppen har intervjuet unge som har vært utsatt for ufrivillige utenlandsopphold og innhentet informasjon fra fagpersoner, familiemedlemmer og ulike deler av tjenesteapparatet.

Høring om forslag til endringer i introduksjonsloven

tir 19. Mai 2020 - 15:27
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) for å avhjelpe konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19 på en kort høring.

Koronasituasjonen: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner

man 18. Mai 2020 - 10:51
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19. Forslaget er sendt på høring.