Aktuelt fra Kunnskapsdepartementet

Syndiker innhold
Tema: Innvandring og integrering
Oppdatert: 49 min 10 sek siden

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

man 10. aug 2020 - 09:20
Sammen for å lykkes – Kommunenes, næringslivets og frivillighetens bidrag til integrering i lokalsamfunn.

Koronasituasjonen: Spørsmål og svar om innreiserestriksjoner

fre 10. jul 2020 - 18:20
Hva betyr innreiserestriksjoner? Under finner du svar på mange av spørsmålene som kan dukke opp.

Kjærester og familiemedlemmer til nordmenn kan nå komme på besøk til Norge

fre 10. jul 2020 - 13:03
Regjeringen åpner fra 15. juli for innreise for utlendinger fra land utenfor EU/EØS, såkalt tredjelandsborgere, som har familie eller et etablert kjæresteforhold i Norge. Men det gis ikke unntak fra karanteneplikten eller de normale vilkårene i utlendingsloven.

Endringer i au pair-regelverket og DNA-testing i familieinnvandringssaker trer i kraft

tir 30. jun 2020 - 17:00
Fra 1. juli 2020 kan vertsfamilier som utnytter en au pair, bli varig utestengt fra au pair-ordningen. Det innebærer de aldri vil kunne få au pair igjen

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

søn 28. jun 2020 - 23:00
Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 29. juni 2020 med hjemmel i midlertidig lov 19. juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen §§ 2, 3, 6, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2020 nr. 1244.

Mottaksplasser for 1000 migranter i Hellas gjennom EØS-midlene

fre 26. jun 2020 - 11:19
Arbeidet med å etablere mottaksplasser for rundt 1.000 enslige mindreårige og sårbare migranter i Hellas er i gang. Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midler.

Høring Forslag til forskrift til integreringsloven

fre 26. jun 2020 - 07:58
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til forskrift til integreringsloven på høring. I høringsnotatet foreslås det blant annet forskriftsbestemmelser om fylkeskommunens ansvar, obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, fravær og permisjoner, fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap, veiledende minimumsnivåer i norsk, prøver i norsk og samfunnskunnskap, forsøk, kompetansekrav for lærere og behandling av personopplysninger."

Utvidet rett til nemndmøtebehandling i Utlendingsnemnda for konvertitter

tor 25. jun 2020 - 11:11
I en ny høring foreslår regjeringen at asylsøkere som frykter forfølgelse fordi de har skiftet religion, skal få sterkere rett til å få møte personlig i Utlendingsnemnda under klagebehandlingen enn det de har i dag.

Informasjon om regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

ons 24. jun 2020 - 09:53
Regjeringen skal for sjuende gang holde sin årlige integreringskonferanse.

Skal bli lettere for politiet og utlendingsmyndighetene å innhente taushetsbelagt informasjon om utlendinger ved norske utdanningsinstitusjoner

fre 19. jun 2020 - 12:53
Utlendingsmyndighetene er avhengige av opplysninger om studiene til den som søker, eller referansepersonen til søkeren, for å kunne behandle oppholdssaker i forbindelse med arbeid, studier, familieinnvandring eller permanent oppholdstillatelse. Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag for å gjøre dette enklere.

Nye regler for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda

fre 12. jun 2020 - 13:05
Gjennom en endring i utlendingsloven er nå myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) overført fra Kongen i statsråd til Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig trer fylkesmennene og Samfunnsviterne inn som nye organer som kan foreslå kandidater til vervet som nemndmedlemmer.

Prop. 134 L (2019–2020)

fre 12. jun 2020 - 10:45
Proposisjonen inneholder forslag til en hjemmel i statsborgerloven for at departementet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesse kan treffe vedtak om tap av statsborgerskap for en person som også har annet statsborgerskap, og som har utvist en fremferd som kan tilsi at vedkommende sterkt vil skade slike interesser. Det foreslås at staten skal bære alle kostnader med saken dersom det reises søksmål om gyldigheten av departementets vedtak.

Personer med terrorplaner skal kunne miste norsk statsborgerskap uten å være straffedømte

tor 11. jun 2020 - 23:00
Regjeringen foreslår at personer som utgjør en alvorlig trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, kan tape statsborgerskapet sitt uten å være straffedømte. Det betyr at statsborgerskapet for eksempel kan tas fra personer med planer om og potensial til å begå terror.

Jobber for lette på innreiserestriksjonene i Europa

fre 05. jun 2020 - 14:31
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har i dag deltatt på uformelt innenriksministermøte i EU. Tema for møtet var Covid-19 og Europas vei ut av indre grensekontroll og reiserestriksjoner mellom Schengen-landene.

Flere ofre for menneskehandel kan få oppholdstillatelse

fre 05. jun 2020 - 11:29
Justis- og beredskapsdepartementet endrer reglene slik at flere ofre for menneskehandel, som har avgitt forklaring for retten eller politiet, kan få opphold i Norge.