Aktuelt fra Kunnskapsdepartementet

Syndiker innhold
Tema: Innvandring og integrering
Oppdatert: 56 min 25 sek siden

Skal bli lettere for politiet og utlendingsmyndighetene å innhente taushetsbelagt informasjon om utlendinger ved norske utdanningsinstitusjoner

fre 19. jun 2020 - 12:53
Utlendingsmyndighetene er avhengige av opplysninger om studiene til den som søker, eller referansepersonen til søkeren, for å kunne behandle oppholdssaker i forbindelse med arbeid, studier, familieinnvandring eller permanent oppholdstillatelse. Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring et forslag for å gjøre dette enklere.

Nye regler for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda

fre 12. jun 2020 - 13:05
Gjennom en endring i utlendingsloven er nå myndigheten til å oppnevne nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) overført fra Kongen i statsråd til Justis- og beredskapsdepartementet. Samtidig trer fylkesmennene og Samfunnsviterne inn som nye organer som kan foreslå kandidater til vervet som nemndmedlemmer.

Prop. 134 L (2019–2020)

fre 12. jun 2020 - 10:45
Proposisjonen inneholder forslag til en hjemmel i statsborgerloven for at departementet av hensyn til grunnleggende nasjonale interesse kan treffe vedtak om tap av statsborgerskap for en person som også har annet statsborgerskap, og som har utvist en fremferd som kan tilsi at vedkommende sterkt vil skade slike interesser. Det foreslås at staten skal bære alle kostnader med saken dersom det reises søksmål om gyldigheten av departementets vedtak.

Personer med terrorplaner skal kunne miste norsk statsborgerskap uten å være straffedømte

tor 11. jun 2020 - 23:00
Regjeringen foreslår at personer som utgjør en alvorlig trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, kan tape statsborgerskapet sitt uten å være straffedømte. Det betyr at statsborgerskapet for eksempel kan tas fra personer med planer om og potensial til å begå terror.

Jobber for lette på innreiserestriksjonene i Europa

fre 05. jun 2020 - 14:31
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har i dag deltatt på uformelt innenriksministermøte i EU. Tema for møtet var Covid-19 og Europas vei ut av indre grensekontroll og reiserestriksjoner mellom Schengen-landene.

Flere ofre for menneskehandel kan få oppholdstillatelse

fre 05. jun 2020 - 11:29
Justis- og beredskapsdepartementet endrer reglene slik at flere ofre for menneskehandel, som har avgitt forklaring for retten eller politiet, kan få opphold i Norge.