EPALE på norsk!

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) er EU-kommisjonens satsing for å samle fagmiljøene for voksnes læring i Europa. Ambisjonen bak nettverksplattformen EPALE er å øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av landegrensene, styrke fagmiljøene, og bidra til innovasjon og gode løsninger for livslang læring i Europa. EPALE er en digital plattform, men legger også til rette for fysiske møteplasser, slik som en stor årlig konferanse.  

Referat fra styremøte i IKVO, 1. og 2. september

Hovedsak på møtet var erfaringer med den nye integreringsloven. Referat fra møtet kan du lese her.

Bosetting av evakuerte afghanere er i gang

I tett samarbeid med landets kommuner jobber IMDi med å bosette de evakuerte afghanerne. 235  personer blir i disse dager tatt imot av 30 kommuner i hele landet. Mange av disse kommunene har sagt ja på svært kort varsel.

Les mer hos IMDi

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet gjennom opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere

Formålet med nettressursen er å bidra til at voksne innvandrere som deltar i introduksjonsprogram og voksenopplæring får tilgang til kvalitetssikret informasjon om koronavaksiner. Deltakere skal samtidig få mulighet til å drøfte eventuelle spørsmål eller bekymringer knyttet til vaksinering mot korona.

Les mer hos IMDi

Informasjonsmøter om gratis norsktrening og norskopplæring for innvandrere

I månedsskiftet august/september starter IMDi en informasjonskampanje for å rekruttere deltagere til gratis norsktrening i regi av frivillige organisasjoner. Vil du bidra til å gjøre tilbudet bedre kjent blant innvandrere?

Les mer hos IMDi

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap

Det er nå utviklet nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap. Kompetanse Norge har utviklet kompetansepakker for å støtte opplæringsstedene i innføringen av nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap.

Les mer hos Kompetanse Norge

1. juli ble Kompetanse Norge en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kompetanse Norge er nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Direktoratet ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. Direktoratet vil også få oppgaver fra NOKUT. Inntil videre består nettesidene til KOmpetanse Norge som før.

Kompetanse Norge

Medlemsmøte på Teams eller Zoom 22. juni

Styret i IKVO planlegger et digitalt medlemsmøte tirsdag 22. juni, kl 13.00-15.00. Mulig agenda er:

  • Konsekvenser av ny introlov
  • Ansvaret for 16- til 18-åringene
  • Konsekvenser av korona/nedstengning

Meld gjerne inn aktuelle saker til styreleder Vibeche Holte. 

IMDIs fagverksted 2021, webinar 3

Temaet i dette webinaret var "Målrettet kvalifisering gjennom samarbeid". Her kan du se opptak av hele det tredje webinaret under Fagverksted 2021. 

Les mer hos IMDi

Tilbud om veilederopplæring ICDP 2021

IMDi tilbyr i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir og Bufetat) veilederopplæring for ansatte i introduksjonsprogrammet for kommuner som ønsker å bruke International Child Development (ICDP) som metode for å veilede foreldre.

Les mer hos IMDi