Ny opplæringslov er på høring. Frist 20.12!

Høyring Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova - regjeringen.no
En oppsummering ser du under.

Forslag som gjelder både for grunnskoleopplæring og videregående opplæring:
Å lovfeste at det skal være elevråd valgt av elevene ved alle grunnskoler og videregående skoler, med mindre elevene velger å organisere seg på en annen måte
Å innføre en plikt til å følge opp elever som har høyt fravær
Å presisere at statsforvalteren ikke må vurdere alle delene av aktivitetsplikten når det tas stilling til saker gjennom håndhevingsordningen for skolemiljøsaker
Å presisere at den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal støtte og veilede skolene i deres arbeid med forebygging og tidlig innsats
Å fjerne kravet om sakkyndig vurdering fra den pedagogisk-psykologiske tjenesten før vedtak om personlig assistanse eller fysisk tilrettelegging, tidlig eller utsatt skolestart, opplæring i og på norsk tegnspråk og opplæring i punktskrift mv.
Å innføre en ny lovregel om at personer med en universitets- eller høyskoleutdanning som gjør dem særlig egnede til å ivareta behovet til eleven, men som ikke er lærere, skal kunne gi individuelt tilrettelagt opplæring når det er fastsatt i elevens enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring
Å presisere at elever som har bodd kort tid i Norge, har rett til morsmålsopplæring med mindre det er åpenbart unødvendig
Å presisere at dersom eleven får opplæring i samisk gjennom fjernundervisning, skal kommunen og fylkeskommunen tilby eleven en del av opplæringen i et samiskspråklig miljø når det er nødvendig for at opplæringen skal være trygg og pedagogisk forsvarlig
Å lovfeste at kulturskolen skal ha nulltoleranse mot krenkelser og arbeide for å fremme et trygt og godt skolemiljø
Forslag som gjelder bare for grunnskoleopplæringen
Å utvide retten til å tilhøre en egen skriftspråkgruppe slik at den gjelder ut 10. trinn
Å utvide dagens regler slik at alle elever med kvensk eller norskfinsk bakgrunn som går på skole i Troms og Finnmark fylke, har rett til opplæring i kvensk eller finsk i grunnskolen
Å innføre en meldeplikt for foreldre som vil drive privat grunnskoleopplæring i hjemmet, og pålegge kommunene en plikt til å føre tilsyn innen tre måneder etter at opplæringen har startet
Forslag som gjelder bare for den videregående opplæringen
Å utvide retten til videregående opplæring for ungdom slik at den gjelder fram til oppnådd studie- eller yrkeskompetanse
Å innføre rett til læreplass eller et annet tilbud på videregående opplæring trinn 3
Å oppheve dagens begrensning på ett omvalg slik at ungdom i videregående opplæring får rett til et ubegrenset antall omvalg fram til søknadsfristen for inntak det kalenderåret de fyller 19 år
Å innføre at de mellom 19 og 24 år får rett til å velge om de vil ha opplæring organisert for ungdom eller voksne
Å innføre en plikt til å tilby intensiv opplæring til elever i videregående opplæring som står i fare for ikke å bestå fag
Å innføre at elever som har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, har rett til opplæring i samisk i den videregående opplæringen
Å innføre plikt for fylkeskommunene til å ha et overgangstilbud for elever som har rett til videregående opplæring, men som mangler faglige eller språklige forutsetninger for å kunne delta i, fullføre og bestå videregående opplæring
Å innføre en plikt for fylkeskommunene til å sørge for at de som har læretid i bedrift, får tilgang til rådgivning om utdannings- og yrkesvalg og rådgivning om sosiale og personlige forhold
Å utvide oppfølgingstjenestens målgruppe til å omfatte personer til og med 24 år
Høringsfristen er satt til 20.12.2021. Etter planen skal lovforslaget legges frem for Stortinget våren 2023.