Arkiv

Koronapandemien og informasjon til innvandrere: Veiledere for kommuner

Koronapandemien rammer befolkningen skjevt, og smittenivået blant innvandrere er langt høyere enn i befolkningen ellers. Dette krever at flere kommuner tilpasser informasjon og tjenester til utsatte grupper med innvandrerbakgrunn.

Les mer hos IMDi

Ny integreringslov gir nye kompetansekrav for lærere, men det er stipendordninger

Den nye integreringsloven som ble innført 1. januar 2021 gir nye kompetansekrav for lærere som underviser i norsk etter denne loven. Det nye kravet er 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Les mer hos Kompetanse Norge

Kompetanse Norge tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet.

Les mer hos Kompetanse Norge

Nytt krav til botid for permanent opphold

Enkelte personer må ha bodd fem år i Norge for å få permanent oppholdstillatelse. Det har Stortinget bestemt.

Les mer hos UDI

Nå kan det søkes om TUKI-midler for 2021

IMDi og Kompetanse Norge har utlyst tilskudd til utviklingsmidler til kommunale integreringstiltak (TUKI) for 2021. Ordningen skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.

Les mer hos Kompetanse Norge

Ny integreringslov og ny fagressurs for introduksjonsprogrammet

Stortinget har vedtatt en ny integreringslov. Loven gjelder fra 1. januar 2021 og har fått tittelen lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. Loven legger rammene for arbeidet med kvalifisering av nyankomne innvandrere, som blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap, prøver, karriereveiledning og introduksjonsprogrammet.

Les mer hos Kompetanse Norge

 

Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Fagressurs for introduksjonsprogrammet er for deg som jobber med planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere i kommunene. Nettstedet samler faglige anbefalinger, beskrivelse av obligatorisk og arbeids- og utdanningsrettet innhold i introduksjonsprogrammet, verktøy, sentrale tema og mer.

Les mer hos IMDi

Verktøy for å øke kvaliteten i karriereveiledningen

Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal bidra til å øke kvaliteten i karriereveiledningen i Norge, og derfor har Kompetanse Norge utviklet verktøy som skal gjøre det enklere å ta kvalitetsrammeverket aktivt i bruk.

Les mer hos Kompetanse Norge

 

Setter i gang strakstiltak for å få ned smitten blant innvandrere

Bortsett fra de tre første ukene av pandemien, har smittenivået blant utenlandsfødte vært høyere enn i befolkningen ellers. Nå foreslår en ekspertgruppe 29 tiltak for å få ned smitten blant innvandrere.

Les mer hos Regjeringen

Nye læreplaner i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere ut på høring

Nye læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere sendes ut på høring. Kompetanse Norge håper på mange gode innspill.

Les mer hos Kompetanse Norge

Smittesituasjonen blant innvandrere og lokalt informasjonsarbeid

IMDi ser med bekymring på den høye smittesituasjonen blant innvandrere, og oppfordrer kommunene til å sørge for tilpasset kommunikasjon og økt samarbeid med frivillige organisasjoner for å nå alle innbyggere.

Les mer hos IMDi