Arkiv

IKVOs høringssvar om reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere etter integreringsloven

Høringsfristen for den reviderte læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er 7. mars. Styret i IKVO har nå skrevet sin uttalelse. Den kan du lese her. For mer informasjon om den nye læreplanen, kan du finne det hos Kompetanse Norge

 

Veiledningsfilmer om LEXIN-ordbøkene

På oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO laget veiledningsfilmer på sju språk som viser hvordan man kan bruke de digitale LEXIN-ordbøkene. Filmene finnes med lyd og tekst på norsk, arabisk, dari, engelsk, somali, tigrinja og russisk.

Les mer hos NAFO

Søknadsfrist for Jobbsjansen forlenget

Regjeringen har i forbindelse med en ny tiltakspakke for integreringen av innvandrere, foreslått å styrke Jobbsjansen i 2021 med 25 millioner kroner. Søknadsfristen er utvidet til 10. mars.

Les mer hos IMDi

Nytt direktorat med Kompetanse Norge og Diku

Regjeringen har bestemt at Kompetanse Norge skal slås sammen med Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling. Det nye direktoratet etableres allerede 1. juli 2021.Det nye direktoratet får navnet «Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse». Direktoratet vil overta de samlede oppgavene som Kompetanse Norge og Diku har i dag. Det nye direktoratet skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk.

Les mer hos Kompetanse Norge

Koronapandemien og informasjon til innvandrere: Veiledere for kommuner

Koronapandemien rammer befolkningen skjevt, og smittenivået blant innvandrere er langt høyere enn i befolkningen ellers. Dette krever at flere kommuner tilpasser informasjon og tjenester til utsatte grupper med innvandrerbakgrunn.

Les mer hos IMDi

Ny integreringslov gir nye kompetansekrav for lærere, men det er stipendordninger

Den nye integreringsloven som ble innført 1. januar 2021 gir nye kompetansekrav for lærere som underviser i norsk etter denne loven. Det nye kravet er 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Les mer hos Kompetanse Norge

Kompetanse Norge tilbyr to forskjellige støtteordninger for lærere som trenger videreutdanning for å tilfredsstille dette kompetansekravet.

Les mer hos Kompetanse Norge

Nytt krav til botid for permanent opphold

Enkelte personer må ha bodd fem år i Norge for å få permanent oppholdstillatelse. Det har Stortinget bestemt.

Les mer hos UDI

Nå kan det søkes om TUKI-midler for 2021

IMDi og Kompetanse Norge har utlyst tilskudd til utviklingsmidler til kommunale integreringstiltak (TUKI) for 2021. Ordningen skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av nasjonal interesse.

Les mer hos Kompetanse Norge

Ny integreringslov og ny fagressurs for introduksjonsprogrammet

Stortinget har vedtatt en ny integreringslov. Loven gjelder fra 1. januar 2021 og har fått tittelen lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid. Loven legger rammene for arbeidet med kvalifisering av nyankomne innvandrere, som blant annet opplæring i norsk og samfunnskunnskap, prøver, karriereveiledning og introduksjonsprogrammet.

Les mer hos Kompetanse Norge

 

Fagressurs for introduksjonsprogrammet

Fagressurs for introduksjonsprogrammet er for deg som jobber med planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere i kommunene. Nettstedet samler faglige anbefalinger, beskrivelse av obligatorisk og arbeids- og utdanningsrettet innhold i introduksjonsprogrammet, verktøy, sentrale tema og mer.

Les mer hos IMDi