Arkiv

IMDi og korona-situasjonen

IMDi forholder seg til helsemyndighetenes råd og anbefalinger. Alle ansatte som har hjemmekontor kan fortsatt kontaktes på e-post og telefon. Les mer om hvordan situasjonen påvirker ulike sider av IMDis arbeid. Informasjonen oppdateres fortløpende.

Les mer hos IMDi

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk.

Les mer hos FHI

Vaner som forebygger smitte på flere språk

Barnehager og skoler setter ekstra fokus på håndhygiene og vaner som forebygger smitte i perioder med influensa og andre virussykdommer. Etter avtale med Folkehelseinstituttet har NAFO oversatt plakater om vaner som forebygger smitte til flere språk. Plakatene kan henges opp ved behov og kan også sendes hjem til elever og deres foresatte.

Les mer

 

Undervisning av voksne i grunnleggende ferdigheter

Undervisning i grunnleggende ferdigheter for voksne er et nettbasert videreutdanningstilbud på bachelornivå for lærere og andre som underviser voksne i grunnleggende ferdigheter. Tilbudet har et særlig fokus på opplæring i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Studiet skal gi lærere og andre som underviser voksne, kompetanse i å tilrettelegge opplæring basert på læringsmål i grunnleggende ferdigheter som er utviklet av Kompetanse Norge.

Les mer

Formell kvalifisering av flyktninger: «å tenke utenfor boksen». En casestudie av ledelse for sosial rettferdighet og kvalitet.

Lektor Tove Andersen har skrevet en masteroppgave i utdanningsledelse som er svært relevant for oss som jobber i kommunal voksenopplæring. Hun har sett nærmere på ledelse av formelle kvalifiseringsløp for voksne flyktninger tilbudt i samarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner. Problemstillingen var: Hvordan kan ledelsen av formelle, yrkesrettede kvalifiseringstiltak for flyktninger forstås i lys av teori om ledelse for sosial rettferdighet, og hvilke forventninger finnes til kvalitet i tiltakene? 

Til masteroppgaven

Nytt tolkeregister

Våren 2020 kommer det et nytt, modernisert og mer brukervennlig nasjonalt tolkeregister. Det nye registeret vil være tilgjengelig på tolkeregisteret.no.

Les mer hos IMDi

Nyhetsbrev fra styreleder i IKVO

Styreleder Vibeche Holte har skrevet et nyhetsbrev med informasjon om styrets arbeid.

Les brevet her

Viktig informasjon fra styret i IKVO

IKVOs årsmøte og konferanse avholdes på Scandic Oslo Airport 3. – 4. november 2020. Program kommer senere.

Har det skjedd store endringer på ditt senter? IKVO ønsker informasjon om endringer som angår medlemmene, slik som kommunesammenslåinger, nedleggelser med mer.

Er det store endringer med hensyn til antall ansatte? Send oss en mail om dette: viho@lunner.kommune.no

Medlemskontingent for 2020 vil bli sendt ut i mars-april.

Tverrfaglig helseteam gir god integrering

Stange kommune har etablert et eget tverrfaglig helseteam for flyktninger i introduksjonsprogrammet. Helhetlig oppfølging av deltakere med helseutfordringer og deres familier skal hindre frafall og styrke deres muligheter til utdanning og jobb.

Les mer hos IMDi

Innspillskonferanse: Revidering av Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal revideres, og arbeidet er godt i gang. Kompetanse Norge inviterer sektoren til å komme med gode innspill til utviklingsarbeidet. Målgruppen for konferansen er aktører på lokalt, regionalt og statlig nivå.

Les mer hos Kompetanse Norge