Vedtekter

1.      Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring
IKVO skal være frittstående og uavhengig. Medlemmer er kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter som arbeider etter lover og retningslinjer for offentlig voksenopplæring. I tilfeller der andre ved delegering utfører slik opplæring, kan landsstyret innvilge medlemskap etter søknad. Med­lemmene representeres ved leder og/eller nestleder. Kontingent og styre­honorar avgjøres av landsmøtet.

2.      Formål
IKVO skal i samarbeid med statlige og kommunale myndigheter arbeide for et stadig bedre opp­læringstilbud for voksne.

IKVO skal:

·         Fremme samarbeid mellom medlemmene

·         Være et forum der felles oppgaver og interesser innen dette arbeidsområdet drøftes

·         Samle medlemmene til informasjons- og kurs­virksomhet

·         Være en ressursgruppe overfor myndigheter/org­anisasjoner i saker som angår interesseorgani­sa­sjonens arbeidsområde

 

3.      Landsmøtet
Landsmøtet er IKVOs øverste organ. Frammøtte ledere og nestledere, eller de som møter i deres sted, har stemmerett i landsmøtet. Landsmøtet holdes hvert annet år i løpet av høsten. Det innkalles til ekstraordinært landsmøte når landsstyret eller minst 1/3 av medlemmene kre­ver det.

Landsmøtesaker med valg - valgperiode er to (2) år:

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Valg av to landsmøtedeltakere til å underskrive protokollen
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Handlingsplan
 • Fastsettelse av kontingent og styrehonorar
 • Budsjettoversikt
 • Aktuelle saker (saker til landsmøtet sendes landsstyret 1 1/2 måneder før landsmøtet).
 • Valg av leder og fire styremedlemmer til landsstyret, samt tre varamedlemmer i rekkefølge
 • Valg av leder og to medlemmer til valgkomité
 • Valg av to revisorer
   

4.      Landsstyret
Landsstyret er IKVOs arbeidsutvalg og utøvende styringsorgan mellom landsmøtene. Foruten leder konstituerer landsstyret seg selv med nest­leder, sekretær, kasserer og styremedlem.

Landsstyrets sentrale oppgaver er:

 • Forberede landsmøte  
 • Reise aktuelle saker til debatt
 • Arrangere landskonferanse
 • Samle medlemmer til informasjon og debatter
 • Gi informasjon til medlemmene
 • Være en ressursgruppe overfor myndigheter og sentrale organisasjoner
 • Landsstyret kan opprette utvalg etter behov

Landsstyret disponerer IKVOs midler når lands­møtet ikke bestemmer annet. Revidert regnskap legges fram til godkjenning på landsmøtet

5.      Valgkomité
Valgkomiteen foreslår overfor landsmøtet kandidater til landsstyret, valgkomité og revisorer

6.      Endring av vedtekter

Endringer av vedtektene kan med 2/3 flertall foretas av landsmøtet etter forslag som er sendt landsstyret senest 3 måneder i forveien.
 

7.      Oppløsning av IKVO
Oppløsning av IKVO kan bare skje på landsmøtet med 3/4 flertall. Forslag om oppløsning må være sendt medlemmene senest 3 måneder i forveien. Landsmøtet avgjør hva som skal skje med midler og eiendeler.